PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
Echtzilverensieraden.nl, gevestigd aan Frombergstraat 76, 6814 EC Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.echtzilverensieraden.nl
Frombergstraat 76
6814 EC Arnhem
+31643482042
Mevr. J. van Kruijsbergen is de Functionaris Gegevensbescherming van echtzilverensieraden.nl. Zij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Echtzilverensieraden.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen over webshopbezoekers.

Wij hebben op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Echtzilverensieraden.nl kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt echtzilverensieraedn.nl ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door echtzilverensieraden.nl worden verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Echtzilverensieraden.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Echtzilverensieraden.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Personalia: bewaartermijn wettelijk en/of zolang nodig is voor uitvoering en afhandeling van de dienst; en voor het onderhouden van contacten voor de toekomst
Adres: idem
Email: idem
Telefoonnummer: idem
Facturatiegegevens: bewaartermijn wettelijk en/of zolang nodig is voor uitvoering en afhandeling van de dienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Echtzilverensieraden.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Echtzilverensieraden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voor de technische aspecten van uw betaling hebben wij een overeenkomst met Mollie Payments. Mollie is een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Echtzilverensieraden.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Nieuwsbrieven
Echtzilverensieraden.nl maakt geen gebruik van nieuwsbrieven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door echtzilverensieraden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@echtzilverensieraden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Echtzilverensieraden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Echtzilverensieraden.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@echtzilverensieraden.nl.

Arnhem, 8 maart 2019.