Vragen? Bel ons:

ALGEMENE VOORWAARDEN ECHTZILVERENSIERADEN.NL

Artikel 1 Definities 
Wij, de ondernemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de webshop www.echtzilverensieraden.nl die u producten en/of informatie aanbiedt. 
U, de consument: een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. 
Product: alle op grond van de overeenkomst tussen ons en de consument geleverde producten, welke met toepassing van deze algemene voorwaarden worden geleverd, alsmede alle voor consument verrichtte werkzaamheden of diensten. 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer 
echtzilverensieraden.nl
Het Maisveld 42
6812 DV  ARNHEM
KVK nr 73412856
BTW-identificatienummer NL122414305B01

Artikel 3 Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen de consument en ons, ook indien deze niet in verband staan tot een overeenkomst. 
3.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen is. 
3.3 De toepasselijkheid van door de consument gehanteerde algemene voorwaarden en andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten. 
3.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van onze website door de consument.
3.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen de consument en ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht. 

Artikel 4 Het aanbod 
4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 
4.3 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten. De getoonde foto’s zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet. 
4.4 Elk aanbod bevat de nodige informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de acceptatie van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief BTW, de leveringskosten en de wijze van betaling. 

Artikel 5 De overeenkomst 
5.1. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het product. 
5.2 De overeenkomst komt tot stand na een door ons gedane schriftelijke bevestiging (waaronder tevens verstaan wordt, een bevestiging per e-mail). 
5.3 Na de overeenkomst gemaakte afspraken, aangenomen orders, wijzigingen of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door ons en de consument zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd. 

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten 
6.1 Consumenten hebben de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag na ontvangst van het product. De verzendkosten heen en retour komen voor rekening van de consument. 
6.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door ons verstrekte instructies. 
6.2 Wij zullen het volledig betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product op rekening van consument terugstorten. 
6.3 Bepaling 6.1 is niet van toepassing indien er sprake is van op maat geleverde producten, gegraveerde producten en indien de producten gebruikt zijn dan wel schade vertonen. 
6.4 De retourzending komt voor rekening en risico van consument. 

Artikel 7 Prijzen 
7.1 De op de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. 

Artikel 8 Betaling 
8.1 De consument betaalt voor de bestelde producten de overeengekomen prijs. Betaling vindt plaats op de wijze zoals aangegeven onder bestelinfo op de webshop. 

Artikel 9 Levering 
9.1 De door ons opgegeven dan wel op de webshop vermelde leveringstijden zijn geen fatale termijnen. 
9.2 Bij overschrijding van de levertijd of bij geen levering volgens artikel 3.2, kan de consument geen aanspraak maken op schadevergoeding. 
9.3 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitvoeren van bestellingen. Voor de plaats van levering geldt het adres dat de consument ons kenbaar heeft gemaakt. 
9.4 Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 14 dagen na bestelling uitvoeren tenzij een langere leveringstijd is afgesproken met de consument. 
9.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tijdens de verzending is voor rekening van de consument, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 10 Garantie 
10.1 Voor alle producten geldt een garantieperiode van twee maanden. Wanneer deze garantieperiode langer is wordt dit voor het desbetreffende product aangegeven. 
10.2 Indien het product niet deugdelijk is zullen wij het in overleg met de consument repareren dan wel vervangen, zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn. 
10.3 Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op garantie komen voor rekening van de consument. 
10.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:
• bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid
• bij onoordeelkundig gebruik
• bij normale slijtage 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 
11.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de indirecte schade van de consument of derden, welke verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van onze producten. Hieronder wordt onder andere immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst en omzet en verlies van gegevens verstaan. 
11.2 Indien wij, in tegenstelling tot het in lid 11.1 bepaalde, aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat de consument voor de zaak die de schade heeft veroorzaakt, heeft betaald. 

Artikel 12 Ontbinding 
12.1 Indien levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, wordt het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op de rekening van de consument teruggestort en is de overeenkomst ontbonden. 

Artikel 13 Klachtenregeling 
13.1 Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
13.3 Wij bepalen of een klacht gegrond is; indien dit het geval is wordt met de klant naar een oplossing gezocht. 
13.4 De bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Artikel 14 Toepasselijk recht 
14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.